Doświadczenie

Jesteśmy rzeczoznawcami majątkowymi posiadającymi uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Tomasz Murawski – świadectwo nr 1217uzyskane 25 listopada 1994 r, Janusz Linkowski – świadectwo nr 1711 uzyskane 01 grudnia 1995 r.).

Pełnimy funkcję biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Współpracujemy z urzędami administracji państwowej i samorządowej, bankami, osobami prawnymi i fizycznymi, deweloperami i spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie określania wartości nieruchomości.

Biuro wyceny nieruchomości „VALOR”, którego jesteśmy właścicielami, funkcjonuje na rynku podmiotów gospodarczych od prawie trzydziestu lat.

Wieloletnie doświadczenie poparte gruntowną wiedzą z zakresu wycen majątkowych dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, zagwarantowało nam mocną pozycję wśród najrzetelniejszych firm o podobnym profilu w całym województwie podlaskim.

Nasze biuro specjalizuje się w wycenach nieruchomości do wszystkich celów, zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o stosowne przepisy.

W naszej praktyce zawodowej wykonaliśmy i wykonujemy operaty szacunkowe, opinie, mające na celu:

  • określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności w związku z ubieganiem się o kredyt bankowy,
  • określenie wartości rynkowej nieruchomości (części składowe przedsiębiorstw produkcyjnych, grunty, budynki, obiekty zabytkowe, budowle, lokale, środki trwałe, gospodarstwa rolne, nasadzenia) dla wszystkich celów wynikających z przepisów prawa,
  • określenie strat i odszkodowań na gruntach rolnych w związku z ich degradacją i prowadzonymi inwestycjami liniowymi (kable światłowodowe, linie energetyczne, rurociągi do przesyłania gazów, służebność przesyłu),
  • określanie wartości nieruchomości w przypadkach szczególnych (dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, dla potrzeb aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, w związku z oddawaniem nieruchomości w zarząd, dla potrzeb postępowań wywłaszczeniowych, w warunkach ograniczonego rynku)
  • określenie wartości praw do nieruchomości innych niż prawo własności (ograniczone prawa rzeczowe),
  • obliczenie wartości kosztów odtworzenia budynków i budowli,
  • określenie wartości rynkowej i odtworzeniowej plantacji kultur wieloletnich, zadrzewień i lasów,
  • określenia stopnia zużycia i zaawansowania robót w obiektach budowlanych,
  • określanie wartości odszkodowań według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniach,
  • sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wysokości zaliczanej kwoty lub wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami rzeczpospolitej Polskiej – „mienie zabużańskie”.

Profesjonalizm

Analizy rynku nieruchomości wykonujemy przy użyciu metod ekonometrycznych wykorzystując narzędzia matematyki i statystyki, stosując program XLStat. Zastosowanie w wycenie nieruchomości metody analizy statystycznej rynku, dla którego w procesie wyceny stworzono bazę informacji o cenach i cechach nieruchomości, zbudowano model wartości nieruchomości, prowadzi do uzyskania obiektywnego rezultatu wyceny, bez jakiejkolwiek możliwość manipulowania wynikiem poprzez intencjonalny dobór transakcji użytych do wyceny.